franck-v-JjGXjESMxOY-unsplash


MITの4足歩行ロボをテストする動画が話題なので反応をまとめました。